วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ดูความลำบาก

บนดอยลำบามากครับ

http://ppsomchai/


www.mcru.gh/m1/

ทำเพื่อเด็ก

สาทิตย์ เจษฎากุลอนุชิต  ครูบ้านพะตี้หม่อโจ
 


โครงการอาสาพัฒนา อาสาสร้างรอยยิ้ม โรงเรียนบ้านพะตี้หม่อโจ

กิจกรรมเพื่อสังคม
ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนชาวไทยภูเขาที่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านพะตี้หม่อโจ

ที่นี่เป็นโรงเรียนชาวไทยภูเขาที่ขาดแคลน ทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ
จากที่เคยได้ยินเรื่องทฤษฎีการให้แบบยั่งยืนของพระบาทสมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัว
จึงคิดที่จะน้อมนำทฤษฎีการให้แบบยั่งยืนของพระองค์ท่าน มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เข้ากับกิจกรรมที่จะดำเนินการ
เช่น การให้เมล็ดพันธุ์พืชผัก เพาะปลูกแบบหมุนเวียน การให้พันธุ์สัตว์ เช่น ไก่ไข่ เลี้ยงพร้อมขยายพันธุ์ไปด้วย เป็นต้น
อย่างนี้จะทำให้มีอาหารกินตลอดไป

ที่นี่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากภาคเอกชน งบประมาณที่ได้จากราชการก็น้อยนิด ส่งมาไม่ถึงที่นี่
มีเพียงแต่อาหารแห้งที่ได้รับทุกเดือน แต่ก็ไม่เพียงพอ
ด้วยความเมตตาสงสารของคุณครู บางครั้งคุณครูที่นี่ต้องเอาเงินส่วนตัวมาชื้อข้าวของเครื่องใช่ให้นักเรียน
ทั้งๆที่เงินเดือนของคุณครูก็มีน้อยอยู่แล้ว คุณครูที่นี่อยู่ด้วยใจด้วยอุดมการณ์และเสียสละเป็นอย่างยิ่ง
ที่นี่มีครู 3 ท่าน สอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมความพร้อมจนถึง ป.6 เป็นชาย 48 คน หญิง 44 คน มีนักเรียนทั้งหมด 92 คน

บ้านพะตี้หม่อโจ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงปะกะญอ ตั้งอยู่บนสันดอย
ประชากรในหมู่บ้านจำนวน 45 หลังคาเรือน เป็นชาย 138 คน หญิง 138 คน รวมมีประชากรทั้งสิ้น 276 คน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1 ปรับปรุงอาคารเรียน
2 ส่งเสริมด้านการศึกษา
3 พัฒนาคุณภาพชีวิต
4 ให้ความช่วยเหลือแบบทฤษฎีความยั่งยืน

สิ่งที่คาดหวัง
1 ได้แบ่งปั่นสิ่งดีๆให้สังคมและผู้ยากไร้
2 สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
3 สร้างกิจกรรมดีๆให้เพื่อนได้มีส่วนร่วมเพื่อสังคม

กิจกรรมออกค่าย
1 บริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน
2 พัฒนาปรับปรุงสถานที่
3 ให้พันธู์พืชและสัตว์เพื่อเป็นอาหารสำหรับเด็กในระยะยาว
4 บริจาคเสื้อผ้า ยารักษาโรคและข้าวของเครื่องใช้ตามความเหมาะสม
5 ทำแปลงเกษตรและที่เลี้ยงสัตว์
6 ปรุงอาหารให้เด็กๆทาน
7 กิจกรรมรอบกองไฟ

การสมทบทุนและรับบริจาคสิ่งของ
1 รับบริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน
2 รายได้จากการจำหน่ายโปสการ์ด
3 รับบริจาคเสื้อผ้ากันหนาว รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ ยารักษาโรค

ติดต่อได้ที่ ครูสาทิตย์
ศศช.พะตี้ห่มอโจ อ.ท่าสองยาง จ.ตากกศน.ตาก
ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายสาทิตย์ เจษฎากุลอนุชิต หมู่ที่ 3 เลขที่ 18
ประจำที่ ศศช.บ้านพะตี้หม่อโจ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หละ
อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัดตาก
สาทิตย์ศศช.พะตี้หม่อโจ